امروز : جمعه 28 دی 1397

دسته بندی : کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران

اولویت طرح های پژوهشی استان تهران اعلام شد

عناوین اولویت دار طرح‌های پژوهشی استان تهران در سال ۹۶ به منظور مشارکت پژوهشگران از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استان تهران اعلام شد.