امروز : دوشنبه 20 آبان 1398

دسته بندی : پانزده مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای مناطق 22 گانه پایتخت

پانزده مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای مناطق 22 گانه پایتخت

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران طی جلسه ای با جمعی از نمایندگان تهران و شهرداران مناطق ، 15 مصوبه برای رفع مشکلات و توسعه فضاهای آموزشی و ... تصویب کرد.