امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : نهمین "کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد"

دستگاه های اجرایی در "بودجه ریزی عملکردی" به "بلوغ" نزدیک شده اند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دستگاه های اجرایی در "بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" به "بلوغ" نزدیک شده اند.