امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

دسته بندی : نرخ مشارکت اقتصادی در استان ها

نتایج طرح بازار کار سال 96 استان تهران؛ کاهش بیکاری و بهبود اشتغال

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران نتایج طرح نیروی کار سال 1396 استان تهران را تشریح کرد.