امروز : جمعه 28 دی 1397

دسته بندی : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استان تهران

اولویت طرح های پژوهشی استان تهران اعلام شد

عناوین اولویت دار طرح‌های پژوهشی استان تهران در سال ۹۶ به منظور مشارکت پژوهشگران از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استان تهران اعلام شد.