امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

دسته بندی : طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی

28 درصد گاو های صنعتی کشور در استان تهران قرار دارد

نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی سراسر کشور، نشان می دهد 28 درصد گاوهای صنعتی کشور در استان تهران قرار دارد.

نتایج طرح آماری منتشر شد|وجود4 هزار گاوداری صنعتی فعال در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی استان همزمان با سراسر کشور، نشان می دهد، 3846 گاوداری صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد.