امروز : سه شنبه 20 آذر 1397

دسته بندی : شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در شهرستان قدس

بیست مصوبه مهم شورای برنامه ریزی استان در شهر قدس

در بیست و دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران بیست مصوبه مهم برای توسعه شهرستان قدس در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، مصوب شد.