امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

دسته بندی : زیست فناوری

بررسی طرح پژوهشگاه زیست فناوری برای مقابله با ریزگردهادر سازمان مدیریت

دومین جلسه بررسی طرح پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برای مقابله با ریزگردها برگزار شد.

ترکی خبر داد: استفاده از فناوری جدید برای مقابله با ریزگردهای پایتخت

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران از اقدامات این سازمان برای مقابله با ریزگردها با استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک خبر داد.