امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

دسته بندی : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

تصمیم گیری برای پیگیری و اجرای 12 مصوبه در کمیته برنامه ریزی شهریار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار در سال جاری، دستور پیگیری و اجرای 10 برنامه مهم این شهرستان را ارائه کرد.

تابعیت خارجی 71 درصد از کودکان کار در استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: 71 درصد از کودکان کار و خیابان دارای تابعیت خارجی هستند.

دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه برای واگذاری خدمات فرصت دارند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه فرصت دارند، از قانون واگذاری 20 درصدی خدمات به بخش خصوصی استفاده کنند.

پیام رئیس سازمان مدیریت استان تهران درباره دومین کنفرانس بین المللیBim

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: مدلسـازی اطلاعــات ســاختمان را می توان یکــی از گام هــای عملــی و موثــر در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ایجاد اشــتغال بــرای بدنه تحصیل کر...

سند توسعه استان و شهر تهران به فصل همگرایی رسید

کارگروه آمایش استان تهران با هدف انطباق برنامه شهرداری تهران با اسناد توسعه ای استان برگزار شد.

جزئیات ساخت 19 بیمارستان استان تهران|1500 میلیارد تومان اعتبار تا 1400

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جزئیات ساخت 19 بیمارستان در سطح استان تهران را تشریح کرد.

ساخت بیمارستان 350 تخت خوابی و 15 مدرسه در شهرستان ورامین

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ساخت 15 مدرسه در بهترین نقطه شهرستان ورامین خبر داد.

انفجار جمعیت در پیرامون پایتخت|ابلاغ دوباره طرح تفصیلی به شهر و روستا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه پیرامون شهر تهران جمعیت به مرز 6 میلیون نفر رسیده است، از ابلاغ دوباره و رسمی طرح های جامع و تفصیلی به 16 شهرستان تهران از طریق شورای برنامه...