امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

دسته بندی : جایزه بلوغ "بودجه ریزی برمبنای عملکرد" به سازمان مدیریت تهران اهدا شد

جایزه بلوغ "بودجه ریزی برمبنای عملکرد" به سازمان مدیریت تهران اهدا شد

در نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد، جایزه بلوغ بودجه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران رسید.