امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : جایزه بلوغ "بودجه ریزی برمبنای عملکرد"

جایزه بلوغ "بودجه ریزی برمبنای عملکرد" به سازمان مدیریت تهران اهدا شد

در نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد، جایزه بلوغ بودجه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران رسید.