امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

دسته بندی : اسماعیل خلیل زاده

ایجاد اشتغال برای 600 هزار نفر در اتاق تعاون استان تهران

نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران گفت: تاکنون 600 هزار نفر در بخش اتاق تعاون استان تهران مشغول بکار شدند و در صورت تامین منابع مالی می توانیم این رقم را دو بربر کنیم.

برای توسعه اشتغال روی اتاق تعاون استان تهران حساب کنید

نائب رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر خواهان نظارت و ایجاد اشتغال هستید باید به بخش تعاون اهمیت دهید و روی آن حساب کنید.