امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

دسته بندی : استقرار بودجه ریزی مبتنی برعملکرد

سال 97 و اجرای 275 هزار خدمت در اداره استاندارد استان تهران

برنامه های نظارت بر اجرای استاندارد و ترویج فرهنگ سازی عمومی همراه با برنامه تدوین استاندارد و آموزش در بودجه سال 97 بیش از 275 هزار خدمت بوده است.

1.2 میلیون خدمت انتقال خون تهران با بودجه 19میلیاردتومان در سال 97

برنامه های ارتقای سلامت خون و فرآورده های خونی استان تهران در بودجه سال 97 قیمت تمام شده 192305626070 ریال بوده است.