آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز مرحله دوم بازدید میدانی میز خدمت 39 دستگاه اجرایی خبر داد.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به اینکه مرحله دوم بازدید از میز خدمت دستگاه های اجرایی از نیمه دوم بهمن ماه آغاز شده است، اظهار کرد: گزارش بررسی وضعیت عملکرد میز خدمت 27 دستگاه اجرایی در مرحله اول که از سوی سازمان اداری استخدامی کشور به عنوان دستگاه های اولویت دار انتخاب شده بود به این سازمان منعکس شد.

وی درباره روند بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی توضیح داد: کارشناسان حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، پس از بررسی، تجزیه، تحلیل و صحت سنجی فرم های خود اظهاری دریافتی از دستگاه اجرایی، اقدام به برنامه ریزی و هماهنگی جهت حضور در دستگاه و بازدید از میز خدمت حضوری و الکترونیکی براساس معیارهای ابلاغی از سوی سازمان اداری استخدامی کشور می کند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: گزارش نهایی پس از اتمام بازدیدهای میدانی به شورای راهبری توسعه مدیریت استان به ریاست استاندار ارائه شده و همچنین نتیجه عملکرد دستگاه های اجرایی در میز خدمت، در ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه ها (برای حضور در جشنواره شهید رجایی) اعمال خواهد شد.

در این رابطه بخوانید.

انتهای پیام./