امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

درباره ما

شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 

*  هماهنگي و راهبري نظام برنامه‌ريزي استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.

*  بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت استان.

*  تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيت‌ها

*  بررسي،تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان

* توسعه و تجهيز منابع استاني با تأكيد برحذف وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز.

*  تهيه و تنظيم، توزيع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها

*  نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان.

*  نظارت براجراي طرح‌هاي عمراني و فني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ملي و استاني و گزارش‌گيري

* بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، ‌مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت

* راهبري امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان.

*  راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره‌وري و نظام‌هاي نوين مديريتي در سطح استان.

*  نظارت و ارزشيابي جامع مديريت عملكرد اعم از برنامه‌ها، سياست‌ها، فرايند‌ها، فعاليت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.

*  نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني، در سطح استان.

*  راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان.

*  انجام وظايف مصرح در ماده (۴۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

* ظرفيت سازي جهت استفاده از سازوكارهاي مشاركت عمومي غيردولتي در اجراي پروژه‌هاي استان.

 

شرح وظایف معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران