امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

دسته بندی : معاونت نظام فنی و اجرایی

Bim مهمترین اقدام معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت تهران است

معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت:اجرایی شدن فرایند BIM مهمترین اقدام معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت تهران است.

۱۱ دستگاه اجرایی تهران از کار عمرانی منع شدند

معاون نظام فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با مصوبه شورای فنی و عمرانی ۱۱ دستگاه اجرایی را از وزود به هرگونه پروژه های عمرانی منع شدند.