امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

دسته بندی : بولتن خبری

عکس|دهمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

دهمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

عکس|هشتمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

هشتمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

عکس|هفتمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

هفتمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

عکس| چهارمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

چهارمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

عکس| پنجمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

پنجمین شماره روزنامه دیواری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

عکس|سومین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

سومین شماره روزنامه دیواری سازمان مدیریت تهران از سوی حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت استان تهران منتشر شد.

عکس|نخستین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

نخستین روزنامه دیواری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.