امروز : جمعه 28 دی 1397

"نعمت الله ترکی" به عنوان عضو ستاد «تدوین برنامه ملی آمار» منصوب شد

رئیس مرکز آمار ایران طی حکمی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران را بعنوان عضو "ستاد تدوین برنامه ملی آمار" منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران،امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران طی حکمی "نعمت االه ترکی" را بعنوان عضو «ستاد تدوین برنامه ملی آمار»  را در راستای ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه و مصوبه جلسه شورای عالی آمار منصوب کرد.


*جهت گیری های کلی و راهبردی کلان برنامه به شرح ذیل است:

1-ایجاد نظام مدرن آمارهای ثبتی مبنا با هدف کاهش چشمگیر هزینه های تولید و بار پاسخگویی
2-بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با الزامات نظام آماری مدرن و حاکمیتی بودن امر آمار
3-بازمنهدسی ساختار و وظایف نظام آماری ایران با محوریت موضوع مرجعیت آمارهای رسمی کشور
4-توسعه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی با هدف تهیه و انتشار آمارهای با کیفیت
5-توسعه فناوری های مدرن به منظور توسعه شبکه ملی آمار و پایگاه اطلاعات آماری کشور
6-نهادینه کردن اصول بنیادین ده گانه آمار رسمی و اصل جریان یکطرفه ریزداده ها به مرکز آمار ایران
7-ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و افزایش سرمایه اجتماعی در این زمینه
8-ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی نظام آماری کشور
9-اجرای کامل قوانین و مقررات نظام آماری و نظارت و ارزیابی مستمر
10-ایجاد نظام متمرکز توزیع و تخصیص اعتبارات فعالیت ها و طرح های آماری کشور
11-ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمارهای رسمی در بین سیاستگذاران، برنامه ریزان و محققین