امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

تدوین برنامه ملی آمار تا آبان ماه سال جاری؛ نظام آماری مدرن می شود

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شورای عالی آمار از تدوين برنامه ملی آماری كشور بر مبنای گذار از سنتی به مدرن خبر داد و گفت: برنامه ملی آمار برای سال های١٣٩٦تا ١٤٠٠ به تصويب شورای عالی آمار می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، محمدباقر نوبخت در پنجاه ‌و پنجمين نشست شورای عالی آمار كه در محل سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد،‌ اظهار کرد: تشكيل جلسه شورای عالی آمار در راستای ماموريتی است كه در بند ب ماده ١٠ قانون احكام دائمی برنامه توسعه تعيين شد. در اين بند حكم صراحت دارد كه بايد برنامه ملی آمار برای دوره ٥ ساله ١٣٩٦ -١٤٠٠ به تصويب شورای عالی آمار برسد.

وی گفت: همزمان با برنامه ششم، قرار است برنامه ملی آمار در كشور تهيه و به تصويب شورای عالی آمار برسد.

نوبخت نقشه راه اين برنامه را گذار از وضع موجود به مطلوب دانست و افزود: با توجه به اينكه مركز آمار يكی از زيرمجموعه های ما است، از تجارب خود در برنامه و بودجه استفاده كرديم تا يك نظام تدوين برنامه تهيه كنيم.

معاون‌رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه امروز در كشورهای ديگر از روش‌های سنتی در جمع‌آ‌وری اطلاعات استفاده نمي‌شود، گفت: ما هم بايد به سوی آمارهای ثبتی مبنا برويم.

وی با بيان اينكه اميدواريم برنامه ملی آ‌مار تا آبان امسال تهيه، تدوين و اجرايی شود، افزود: درجلسات پيش‌روی شورای عالی آمار پيش نويس اين برنامه با همكاری اعضا تهيه می شود.

رئيس‌سازمان برنامه و بودجه گفت: ١٢ سرفصل راهبردهای اين برنامه مشخص مي‌كند كه همه پيش‌نويس است و برای تصويب فراهم شده است و بعد از اين نياز داريم كه بر اساس اين راهبردها با چه فرايندی برنامه ملي‌آمار بايد به تصويب برسد.

وی با بيان اينكه در روش‌های نوين آماری از رويدادهای موجود در دستگاه های اجرايی برای به دست آوردن اطلاعات مورد نياز استفاده مي‌شود گفت: يكی از اهداف مهم برنامه سوم ملی آمار حركت از نظام سنتی آمارگيری به نظام مدرن است.

*ركورد ۴۸ درصدی ايران در سرشماری اينترنتي

اميدعلي‌پارسا، رئيس مركز آمار ايران هم در اين جلسه گفت:‌ ايران در سرشماری اينترنتی توانسته ركوردی بيش از ۴۸ درصد نسبت به معيار جهانی به دست آورد.

وی تأكيد كرد: روش‌های آماری نوين، جايگزين روش‌های سنتی در كشور شده است.

رئيس مركز آمار ايران عنوان كرد: تصويب نظام تهيه و تدوين آمار كشور در برنامه ششم توسعه با رويكرد ثبتی مبنا و همچنين پيشنهاد كميته آمار بخش خصوصی از ديگر برنامه هايی است كه در دستور كار اين مركز قرار گرفته است.

وی با اشاره به اصل محرمانگی و ضرورت آن برای مركز آمار تصريح كرد: دستگاه‌های تخصصی بايد بدانند كه چه كسی كجا چه فعاليتی مي‌كند و بر اين اساس به كد يونيك نياز است. شناسه ملی و كد پستی را داريم، اما كد كسب و كار هنوز آيين‌نامه ندارد و دو كد ديگر نيز طبق مصوبه هيأت وزيران هنوز به هم متصل نيستند.

پارسا گفت: در دنيا سرشماری نفوس و مسكن معيار مهمی برای سنجش ميزان توسعه‌يافتگی نظام آماری است كه اميدواريم سری بعد سرشماری ثبتي‌ مبنا باشد.

بنا به اين گزارش، نشست شورای عالی آمار با حضور رييس مركز آمار، معاونان اين مركز، معاونان اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و روسای كميته آمار بخشی دستگاه‌های اجرايی در محل در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.