امروز : شنبه 16 آذر 1398

نشریه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران منتشر شد

نشریه تخصصی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات به همت گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت، نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران را به شکل نشریه تخصصی منتشر کرد.

در این نشریه، جمعیت و خانوار کل کشور و استان تهران به تفکیک جنسیت و وضع سکونت، متوسط نرخ رشد سالانه کشور و استان تهران به تفکیک وضع سکونت،میزان شهرنشینی و 110 شاخص مهم دیگر به همراه جدول، نمودار نشان داده و ارزیابی شده است.

در این نشریه کارشناسان معاونت آمار و اطلاعات به مقایسه و تحلیل وضعیت سرشماری سال 1395 نسبت به سرشماری 10 سال گذشته و بررسی روند تغییرات آن ها پرداخته اند.

گفتنی است؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 با هدف گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی های توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی همچنین فراهم کردن چارچوب های مناسب برای آمارگیری های نمونه ای همزمان با سراسر کشور در مهر و آبان ماه در استان تهران به اجرا درآمد.

در این سرشماری با حذف کامل پرسشنامه های کاغذی، اولین بار از شیوه های ترکیبی در جمع آوری داده ها به روش های حضوری ( با استفاده از تبلت) اینترنتی و تلفنی استفاده شد.