امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

با هدف کاهش هزینه ها وزمان در پروژه ها ی عمرانی، نشست اولین جلسه کارگروه دستگاهی bmi در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، جلسه کارگروه دستگاهی BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان) در پروژه های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  با حضور پرویز قوامی نژاد معاون نظام فنی و اجرایی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و با حضور نمایندگان معاونت ها ی سازمان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف

در سلن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ستان تهران  برگزار شد.

در این نشست قوامی نژاد  یکی از این مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان را  صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت هزینه ها در حوزه عمرانی و بخش های زیر ساختی دانست و اظهار داشت : با فرصتی که پیش رو داریم به نوعی تقسیم کار با کمک دانشگاه صنعتی شریف شکل می گیرد.

وی با تاکید برلزوم تشکیل منسجم  کارگروه دستگاهی bmi  گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پتانسیل های خوبی برای این طرح دارد و اجرای طرح BIMمی تواند سرآغاز تحولی در ساخت پروژه ها باشد. البته این طرح دستاوردهای بسیاری دارد که محدود به زمان ساخت نیست وپس از ساخت پروژه نیز برای کارفرما وپیمانکار امکان نظارت بر وضعیت پروژه و حفظ ونگهداری آن را فراهم می کند.

گفتنی است : فرآیند BIM یکی از روشهای مدیریت ساخت پروژه بر مبنای مدل کردن سه بعدی اطلاعات پروژه است که دو بعد هزینه و زمان نیز به آن اضافه می شود.

در طول چرخه حیات پروژه متناسب با کلیه عوامل مرتبط با پروژه مرجع و پایگاه داده ای را تولید می کند که در تمامی مراحل پروژه امکان کنترل و نظارت دقیق و مدیریت هزینه، زمان و کیفیت پروژه را در بهترین شرایط ایجاد می کند.