امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

عیادت مسعود شفیعی از یک محیط بان مصدوم

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از محیط بان مجروح تهرانی امیرحسین کریمیان عیادت کرد.