امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

بررسی چالش مدل مفهومی آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی

سومین نشست کمیته علمی و پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت به ریاست معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سومین نشست کمیته علمی و پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت با مو ضوع مدل مفهومی آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان تهران برگزار شد. 

این نشست با حضور تیم اجرایی طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه اجرایی در نظام اداری استان ، ناظر طرح و اعضای کمیته علمی و پژوهشی به ریاست علی شیرین معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

در این نشست تیم اجرایی طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه اجرایی در نظام اداری استان با رویکرد اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه استان ، به بررسی و بحث در مورد مدل مفهومی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی پرداختند.