امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

عکس| کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس برگزار شد

کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس به ریاست شهرام عدالتی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.