امروز : پنجشنبه 08 آبان 1399

عکس| نخستین جلسه اولین کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران

نخستین جلسه اولین کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران به ریاست استاندار تهران برگزار شد.