امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

افشین: درآمد سالانه یک خانوار تهرانی سالانه 81 میلیون تومان است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: درآمد سالانه یک خانوار تهرانی سالانه 81 میلیون تومان است.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: متوسط هزینه های کل خالص سالانه یک خانوار شهری استان تهران در سال 98 برابر با حدود 73 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 24.4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این عدد برای کشور 74.5 میلیون تومان است.

همچنین درآمد یک خانوار شهری در استان تهران در سال 98 مبلغ 81 میلیون تومان (813170 هزار ریال) که این عدد در کشور 54 میلیون تومان است.