امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سال1398 برگزار شد.