امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

عکس| جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه تامین خودرو سازمان

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه تامین خودرو سازمان برای سال 1399 برگزار شد.