امروز : جمعه 15 فروردین 1399

اعتبار سلامت در لايحه بودجه سال آينده ۱۲ درصد رشد دارد

انتظار مي‌رود با توجه به اقدامات صورت گرفته در زمينه اجرايي شدن برنامه‌هاي پرونده الكترونيك سلامت، نظام ارجاع و پزشك خانواده در سال آينده مديريت منابع حوزه سلامت به شكل مطلوب‌تري انجام گيرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با توجه به جايگاه حوزه سلامت در برنامه‌هاي دولت، اعتبار  پيش‌بيني شده براي نظام سلامت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع عمومي و هدفمندي بالغ بر ۵۹ هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲درصد رشد دارد، اين در حالي است كه اين منابع در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۸ درصدي دارد. اين افزايش با رويكرد گسترش كمي و كيفي خدمات سلامت از جمله خدمات نظام بيمه‌اي است.

همچنین براساس مفاد ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بيمه سلامت براي تمام آحاد جامعه اجباري و دولت مكلف به تأمين منابع پايدار براي تحقق هدف ياد شده است، اعتبار موردنياز براي اجراي اين مأموريت صرف نظر از محل تأمين اعتبار آن همه ساله در لايحه بودجه كل كشور پيش‌بيني و در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار مي‌گيرد.

بر اساس این گزارش در بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني تاكيد شده است كه مصداق عيني آن پوشش بيمه درمان مي‌باشد، لذا تامين اعتبار بيمه سلامت اقشار خاص از محل هدفمندي دقيقاً مطابق با قوانين بالادستي و در راستاي استفاده هدفمند از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌باشد.

اعتبار پيش‌بيني شده ذيل رديف ۲۶۴۸۰۰ (سازمان بيمه سلامت ايران) در جدول شماره ۱-۷ لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ مربط به سهم دولت بيمه پايه درمان اقشار مختلف از جمله كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، افراد فاقد بيمه همگاني و ساكنان روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر در چارچوب برنامه گسترش بيمه‌هاي اجتماعي و درماني مورد تأكيد در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌باشد.