امروز : سه شنبه 01 بهمن 1398

عکس|بررسی طرح پژوهشی جلوگیری از فرونشست زمین در حوضه آبریز تهران

جلسه تخصصی ویژه بررسی طرح پژوهشی جلوگیری از فرونشست زمین در حوضه آبریز تهران به همت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران برگزار شد.