امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

نتایج طرح نیروی کار درپاییز 98 منتشر شد|کاهش نرخ بیکاری در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان تهران حاکی از کاهش 3/1 درصدی این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال 97 است.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان این خبر اظهار کرد: براساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران در فصل پاییز سال جاری، برابر با 9/4 برآرود شده است. به تعبیری دیگر، 9/4 درصد از جمعیت فعال(شاغل و بیکار) استان تهران در پاییز امسال بیکار بوده اندو

وی افزود: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان تهران حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1397، 3/1 درصد کاهش یافته است. 

افشین اظهار کرد: نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر، در پاییز 1398 برای کل کشور 10/6 درصد بوده است. کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در پاییز 1398 در استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب با 5/4 و 16/3 درصد گزارش شده است.

معاون آمار و اطلاعات گفت: در پاییز 1398، به میزان 41/7 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

به گفته افشین، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در استان تهران نسبت به فصل مشابه در سال قبل(پاییز 1397) به میزان 0/6 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر در پاییز 1398 برای کل کشور 44/3 درصد برآورد شده است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان خراسان رضوی با 52/4 درصد و کمترین مقدار آن در استان مرکزی با 37/0 درصد گزارش شده است.

انتهای پیام./