امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

برگزاری دوره های ویژه آموزشی به مدیران زن و جوان استان تهران

برنامه های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان اعلام شده و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور برگزاری هرگونه آموزش تخصصی و دوره های آموزشی مصوب مدیران حرفه ای صرفا برعهده واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است لذا برگزاری این دوره ها توسط دستگاه های اجرایی و سایر موسسات ممنوع است.

بر اساس این گزارش در بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی کشور برنامه های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان اعلام شده و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار می شود و متقاضیان می توانند با آدرس اینترنتی http://amoozesh.thmporg.ir/  مراجعه کنند.