امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

سیمای کلان استان تهران| ارائه وضعیت اقتصادی در شورای برنامه ریزی

بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با 63.5 درصد و پس از آن صنعت با 35 درصد و کمترین آن کشاورزی با 1.5 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران وضعیت اقتصادی استان در بسته سیمای کلان استان تهران به اعضای جلسه ارائه شد.

بر اساس این گزارش تهران در تولید تخم مرغ، سبزی و صیفی، گل شاخه بریده و قارچ خوراکی و گیلاس رتبه نخست کشور را دارد و در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کمترین سهم از ارزش افزوده یعنی زیر 2 درصد را به خود اختصاص داده است.

در بخش صنعت استان تهران با سهم 22.6 درصد از کل ارزش افزوده در جایگاه دوم قراردارد. این در حالی است که استان تهران با 38 شهرک و ناحیه صنعتی 3.8 درصد کل شهرک های صنعتی کشور را در برگرفته که 19 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و 11 مورد آن غیر دولتی است.

بر اساس این گزارش 22.4 درصد کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و حدود یک چهارم شاغلین کارگاه های صنعتی در استان تهران مشغول به کار هستند. اما سهم کارگاه های استان تهران در ارزش افزوده 21 درصد است.

نرخ بیکاری در گزارش اقتصادی استان در 10 سال اخیر 12.2 درصد بوده و نرخ مشارکت مردان با 97.8 درصد و نسبت اشتغال 58.1 و نرخ بیکاری آنها 10.4 درصد به دست آمده است. 

بیشترین سهم اشتغال هم بخش خدمات با 63.5 درصد و پس از آن صنعت با 35 درصد و کمترین آن کشاورزی با 1.5 درصد است.