امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

گزارش جلسه ویژه سازمان مدیریت با آب منطقه ای استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در ساختمان شرکت سهامی آب منطقه ای استان تهران با مدیر و کارشناسان این شرکت تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی در جلسه ویژه شرکت آب منطقه ای استان تهران با هدف تعیین و تکلیف وضعیت آب رسانی به استان تهران حاضر شد.

در این جلسه آخرین وضعیت سامانه جامع اطلاعات مکان محور آب تهران مطرح شد که این سامانه وضعیت اتمسفر و هواشناسی، هیدرولوژی و آب های سطحی و آب های زیرزمینی را از طریق سیستم GIS تحقیق و بررسی می کند. بعنوان نمونه در این سامانه می توان بعنوان مثال گفت در فلان روستا در شهرستان شهریار چند حلقه چاه مجاز و چقدر غیرمجاز فعال است و صاحبان و بهره برداران آن چه افراد با چه مشخصاتی هستند.با موقعیت انتقال آب، ذخیره آب، مدیریت سیلاب ها و... را محاسبه کرد. 

رضوی مدیر شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه در افق سال 1410 جمعیت شهر تهران بیش از 11.5 میلیون نفر می شود گفت: برای مدیریت سرانه آب تا این سال یا باید مصرف هر نفر لیتر را از 341 به 306 لیتر برسانیم و یا باید میزان آب مورد نیاز تهران را از 1274 میلیون متر مکعب به 1410 برسانیم و در غیراین صورت بر اثر خشکسالی فشار زیادی روی منابع زیرزمینی می آید.

ترکی رئیس سازمان مدیریت تهران گفت: آب منطقه ای تهران باید مدل اجرای طرح تونل آب از رودخانه کرج تا تصفیه خانه شماره 7 را همراه با سایر پیشنهادات آماده کرده تا در سازمان برنامه کشور مطرح کنیم و در لایحه 99 اعتبار آن دیده شود. قطعا از 16 اولویت تهران نخست آب است و این را نمایندگان مجلس و دولت پذیرفتند. اما نکته مهمتر اینکه فقط تهران را نباید دید و باید آب منطقه ای استان های البرز، سمنان، قزوین، مازندران و قم هم جلساتی همراه با سازمان مدیریت های خود داشته و به طور مشترک برای وضعیت ساماندهی و مدیریت منابع آب تصمیمات کلیدی را لحاظ کنند.

اظهارات ترکی در حالی است که شرکت آب منطقه ای تهران در اهداف خود مهار و کنترل آب همراه با حفاظت کمی ، کیفی و بهره برداری بهینه از منابع آب و شناسایی نقاط آلاینده و پایش مستمر آلودگیهاو استقرار سامانه های پیشرفته نظارت و بازرسی کمی و کیفی منابع آب و پساب را برعهده دارد.

اهداف بلند مدت شرکت آب منطقه ای تهران:

1- تامین آب شرب ، کشاورزی ، صنعت و خدمات از حوزه های داخل و خارج با رعایت الزامات زیست محیطی ، حقوق ذینفعان ، ارزش اقتصادی و مصوبات آمایش سرزمین و بازچرخانی و استفاده مجدد از آن در بخشهای مختلف.

2- مهار و کنترل آبهای سطحی ، جلوگیری از سیلابهای مخرب و مطالعه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه ، مدیریت سیلاب و استقرار سیستم های پیشگیری و هشدار سیل و تفکیک مالکیت انفال و اشخاص از طریق تعیین حریم و بستر کلیه رودخانه ها.

3- تعادل بخشی و ایجاد توازن در تخلیه آبخوانها با انجام اقدامات سازه ای و غیر سازه ای.

4- حفاظت کمی ، کیفی و بهره برداری بهینه از منابع آب و شناسایی نقاط آلاینده و پایش مستمر آلودگیهاو استقرار سامانه های پیشرفته نظارت و بازرسی کمی و کیفی منابع آب و پساب.

5- بهسازی، رشد و ارتقاء و توجه به نیازهای  نیروی انسانی در جهت افزایش بهره وری.

6- برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی.

اهداف میان مدت:

 1- تامین و انتقال آب جهت مصارف مختلف با بهره برداری از سدهای موجود و دردست اجراء از قبیل :سد ماملو ، طالقان ، نمرود و سیستم های ا نتقال آب کرج – تهران، تهران - شهریار و رباط کریم، تهران – ورامین

2- شروع عملیات اجرائی پروژه های ساماند هی  آبهای سطحی جنوب تهران

3- مطالعات جامع منابع، مصارف و پسابها با استفاده از سیستم GIS در سطح استا ن تهران از طریق بهنگام  سازی اطلاعات و تکمیل مطالعات

4- تدوین واجرای برنامه استراتژیک شرکت

5- مطالعه و اجرای طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دردشتهای ممنوعه استان از قبیل: هشتگرد شهریار- ورامین- هومند آبسرد

6- مطالعه و اجرای طرحهای انتقال پساب تصفیه شده به نقاط مصرف از قبیل: تصفیه خانه  جنوب تهران وکرج

7- مرمت و بازسازی تاسیسات آبی دردست بهره برداری و علاج بخشی سدها

8- تعیین حریم، بسترمسیلها،انهار،قنوات ورودخانه ها با اولویت شهرها به ویژه تهران بزرگ و ساماندهی آنها ، استقرار سیستم های هشدار سیل

9- حفاظت کمی و کیفی منابع آب و استقرار سامانه های  نظارت و بازرسی و ساماندهی وتعیین تکلیف چاههاوبهره برداری غیر مجاز

10- استقرار و بهبود  نظام های بهره برداری تاسیسات آبی و برقابی

11- شناسائی منابع درآمدی و دست یابی به قیمت تمام شده و ارزش اقتصادی آب و بهبود سازوکارهای وصول درآمد

12- مطالعه و اجرای طرحها و پروژه های کوچک تامین و انتقال آب درسطح حوزه عملکرد شرکت از قبیل سد پیرده، لزور و ساوشی

13- اصلاح الگوی مصرف با اعمال تخصیص بهینه آب به مصارف با بهره وری بالا اعم از شرب وکشاورزی وصنعت و کاهش تلفات و افزایش راندمان

14- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقات کاربردی وبکارگیری نتایج آن در افزایش کارآئی و بهبود فعالیتهای شرکت

15- مستندسازی اموال و تعیین تکلیف بدهی طرحهای عمرانی موضوع ماده 32و 33 و تحویل و تحول کلیه دارائی های ثابت

16 -فروش دارائیهای منقول وغیرمنقول مازاد برنیاز دورا ن بهره برداری یا اجراء به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت بهسازی  نیروی انسانی شرکت درراستای اجرای نمودارسازمانی و پستهای مصوب و کمک به اجرای طرحهای توسعه ای.

17- استقرار سامانه مالی شفاف با دستیابی به گزارشهای مقبول حسابرسان مستقل

18- استقرار و بکارگیری سامانه های مکانیزه جهت تسهیل و تسریع درانجام وظایف و پاسخگوئی به ارباب رجوع و مراجع نظارتی از قبیل: سامانه  MIS و بانک اطلاعات تخصیص

19- ارزیابی و بهبود فرآیند های انجام فعالیتها درجهت افزایش بهره وری وتکریم ارباب رجوع

20- افزایش راندمان شاخص های بهره برداری تاسیسات آبی و برقابی و ارتقاء سامانه های مدیریت و توجه به ظرفیت های  برقابی  در طرحهای توسعه منابع آب.

21- بهینه سازی و نگهداری شبکه های سنجش کمی و کیفی منابع و مصارف آب و هواشناسی و تجهیز کلیه ایستگاهها به ادوات نوین اندازه گیری  و ایجاد سامانه انتقال آمار و اطلاعات از کلیه ایستگاههای اندازه گیری از طریق سیستم های پیشرفته مخابراتی.