امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تشکیل جلسه داد.