امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تشکیل جلسه داد.