امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

عکس| جلسه کارشناسان سازمان مدیریت در مورد انطباق اعتبارات و سندتوسعه

رئیس سازمان، معاونت هماهنگی بودجه و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد موضوع انطباق اعتبارات با برنامه های سند توسعه استان تشکیل جلسه دادند.