امروز : سه شنبه 28 آبان 1398

عکس|کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار با حضور ترکی

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار در سال جاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.