امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

مدیران تهران آموزش مدیریت در شرایط سخت اقتصادی و فرهنگی می بینند

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران گفت: 10 دوره کاربردی و مسئله محور برای برخورد با مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری برای مدیران و فرمانداران به جهت پاسخگویی، تعریف شده است.

«محمدرضا همایی ابیانه» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره مهمترین برنامه های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 98 اظهار کرد: برنامه های مرکز در حوزه آموزش و  توانمندسازی نیروهای انسانی دولت، اعتبارسنجی موسسات بخش خصوصی و پژوهش برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه آموزش مدیران یکی از مهمترین بخش های تقویم آموزشی سال 98 است، افزود: امسال برنامه ویژه ای برای مدیران حین انتصاب داریم. آموزش این حوزه منحصرا در اختیار مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران است که ما سعی کرده ایم در تقویم آموزشی، دوره های استاندارد را برای مدیران پایه، میانی و عملیاتی استان برنامه ریزی کنیم.

به گفته مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران، کارمند جدید الاستخدام دستگاه دولتی در بدو ورود باید 70 ساعت دوره آموزشی بگذراند.

وی افزود: بیش از 90 هزار نفر ساعت آموزش تقویمی و اختصاصی دستگاه ها و حدود 2 میلیون نفر ساعت از سوی موسسات بخش خصوصی برگزار شده است.

همایی همچنین از برگزاری 10 دوره آموزشی با راهبری مرکز آموزش مدیریت دولتی برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی سال جاری خبر داد و گفت: شرایط امروز کشور، تبعات اجتماعی دارد که مرکز آموزش با راهبری مرکز آموزش مدیریت دولتی، 10 دوره کاربردی و مسئله محور برای برخورد با مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری برای مدیران و فرمانداران به جهت پاسخگویی، تعریف کرده است.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران اظهار کرد: امسال بیش از 20 دوره آموزشی توجیه بدو خدمت  تعریف شده و تمام جزئیات تقویم آموزشی سال جاری در سایت مرکز بارگذاری شده تا مخاطبان دوره ها برای برنامه ریزی و زمان بندی دوره ها دچار مشکل نشوند.

همایی همچنین از آموزش قوانین مربوط به اسناد توسعه استان تهران، نظام بودجه ریزی عملکردی،سند آسیب های اجتماعی، توسعه روستایی، آمایش سرزمینی، به کارکنان و مدیران با همکاری دو معاونت توسعه و بودجه سازمان مدیریت استان تهران خبر داد.