امروز : شنبه 16 آذر 1398

عکس| آزمون ارزشیابی کارکنان سازمان مدیریت با90 سوال قوانین و سند توسعه

آزمون ارزشیابی کارکنان سازمان مدیریت با90 سوال قوانین و سند توسعه برگزار شد.