امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شورای برنامه ریزی| مشکلات منطقه بیست و دو تهران

در شورای برنامه ریزی استان تهران فرماندار تهران در مورد چالش ها و مشکلات مناطقه 22 گانه پایتخت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد چالش های مناطق 22 گانه تهران بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شهرداران مناطق نسبت به رفع این چالش ها با فرماندار تهران تعامل داشته باشند.

چالش های منطقه بیستم و دو تهران بزرگ

*ساماندهی شهرک های مسکونی منطقه ( به تعداد حدود 8000 واحد)
مشکل:

1- اسناد مالکیت

2- سرانه های خدماتی (آموزشی، انتظامی و...)

*استقرار مدیریت مستقل آموزش و پرورش در منطقه( استقلال از آموزش و پرورش منطقه5 )