امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شورای برنامه ریزی| مشکلات منطقه سیزدهم تهران

در شورای برنامه ریزی استان تهران فرماندار تهران در مورد چالش ها و مشکلات مناطقه 22 گانه پایتخت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد چالش های مناطق 22 گانه تهران بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شهرداران مناطق نسبت به رفع این چالش ها با فرماندار تهران تعامل داشته باشند.

چالش های منطقه سیزدهم تهران بزرگ

* راه اندازی ترمینال شرق( با توجه پیشرفت فیزیکی 98 درصدی آن)

 

ساماندهی و انجام توافق در خصوص پادگان دوشان تپه و کارخانه مهمات سازی پیروزی