امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شورای برنامه ریزی| مشکلات منطقه هشت تهران

در شورای برنامه ریزی استان تهران فرماندار تهران در مورد چالش ها و مشکلات مناطقه 22 گانه پایتخت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد چالش های مناطق 22 گانه تهران بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شهرداران مناطق نسبت به رفع این چالش ها با فرماندار تهران تعامل داشته باشند.

چالش های منطقه هشت تهران بزرگ

*افزایش سرانه فضای سبز و خدماتی

 مشکل:

کمبود سرانه فضای سبز( 4مترمربع)  و نیز کمبود سرانه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و درمانی و ....