امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

پیام رئیس سازمان مدیریت استان تهران درباره دومین کنفرانس بین المللیBIM

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: مدلسـازی اطلاعــات ســاختمان را می توان یکــی از گام هــای عملــی و موثــر در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ایجاد اشــتغال بــرای بدنه تحصیل کرده کشــور دانســت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «نعمت اله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پیامی، برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران را فرصتی ویژه برای داشتن رویکردی جدید در مهندسی ساخت و پروژه های عمرانی کشور عنوان کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

مدلسـازی اطلاعــات ســاختمان را می توان یکــی از گام هــای عملــی و موثــر در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ایجاد اشــتغال بــرای بدنه تحصیل کرده کشــور دانســت.این فرآیند با ایجاد تحول در روند سنتی منجر به ارائه رویکردی جدید در مهندسی، ســاخت و مدیریت پروژه های عمرانی و صنعتی کشــور گردیده و از این رو تاثیرات چشمگیری در کاهش زمان و هزینه ساخت و بهره برداری از پروژه ها خواهد داشت.

این فرآیند که در ســطح بین المللی نیز به طور گســترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ منجر به ایجاد تحول در سطح پیاده سازی دانش فنی و تخصصی در بین بدنه کارشناسی کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران گردیده و از این رو فرصت های شغلی بسیار زیادی را برای فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم خواهد آورد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با درک اهمیت و لزوم پیاده سازی این مبحث در نظام فنی و اجرایی کشــور و با حمایت ســازمان برنامه و بودجه کشور در طول دو ســال گذشته فعالیت بســیار زیادی را جهت ریل گذاری حرکت به سمت پیاده ســازی و فراگیر شــدن این مبحث برداشته است.

همچنین در بهمن ماه سال 1397 از اجرایی شدن فرآیند BIM توسط جناب آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور جناب آقای محسنی بندپی استاندار محترم تهران رونمایی گردیده است.

از مهمترین این اقدامات میتوان به آغاز تدوین سند پیاده سازی BIM در نظام فنی و اجرایی کشــور به عنوان یکی از مهمترین اسناد توسعه ای شهر تهران اشاره نمود. روند تدوین این ســند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و با نظارت دانشــگاه صنعتی شــریف آغاز گردیده و تاکنون 950 نفر ساعت کارگروهی و 35 جلسه تخصصی در این راستا برگزار گردیده است.در این میان برگزاری ســمینار ها و کارگاه های آموزشــی اقدام مهم در جهت افزایش آگاهی بدنه مهندسی کشور از این فرآیند و به اشتراک گذاری تجارب موفق می باشد.

انتهای پیام./