امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

افزایش ماهانه ۱۶ هزار نفر به جمعیت تهران| 844 هزارمهاجرت در 5سال

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: طی دوره 95-1390 در کل 1،083،746 نفر به جمعیت استان تهران افزوده شده است یعنی هرماه 16 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، استان تهران با جمعیتی بالغ بر 13.267.637 نفر در قالب 4.288.563 خانوار، 17 درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. یعنی تقریباً از هر 6 نفر ایرانی یک نفر در استان تهران سکونت دارد.

همچنین بر اساس همین سرشماری جمعیت شهر تهران در سال 1395 برابر 8.693.706 نفر بوده که حدود 66 درصد از جمعیت استان تهران است. بُعد خانوار یعنی متوسط تعداد افراد در خانوار استان تهران 1/3 نفر بوده و نسبت جنسی در نقاط شهری 101 و در نقاط روستایی 112 نفر بوده است.

*88 درصد از جمعیت استان تهران در سن کار هستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد:  حدود 94 درصد از جمعیت استان تهران در نقاط شهری ساکن هستند. از جمعیت استان 2/20 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 73 درصد در گروه 64-15 ساله و 8/6 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار دارند. جالب اینکه بر اساس نتایج سرشماری سال 95 حدود 88 درصد از جمعیت استان یعنی 11.612.988 نفر در سن کار، یعنی در رده سنی ده سال به بالا و جمعیت در سن کار قرار داشته اند.

* تهران در مدت ۵ سال یک میلیون نفر افزایش جمعیت داشته است

از نظر آماری دو دلیل واضح برای بیان افزایش سریع تر جمعیت استان تهران نسبت به کشور می توان برشمرد. اول اینکه مقایسه نرخ رشد جمعیت استان تهران طی سال های 1385 تا 1390 با متوسط نرخ رشد جمعیت طی سالهای  1390 الی 1395 نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت استان تهران از  1/44 به 1/77 افزایش یافته است به عبارت دیگر طی دوره 95-1390  در کل 1،083،746 نفر به جمعیت استان تهران افزوده شده است یعنی بطور متوسط سالانه بیش از 216 هزار نفر به جمعیت این استان اضافه شده است.

ضمن آنکه متوسط نرخ رشد جمعیت برای کل کشور طی سال های  1390 تا 1395 در حدود 1/24 درصد بوده که نشان دهنده شتاب بیشتر افزایش جمعیت استان تهران نسبت به متوسط کل کشور است.  

*سال 55 در هر کیلومتر مربع در تهران 388 نفر و در سال 95 فقط در شهر تهران تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع 6800 نفر است

دلیل دوم اینکه شاخص تراکم جمعیت از 890 نفر به 939 نفر در کیلومتر مربع از سال 1390 به سال 1395 افزایش یافته است. تراکم جمعیت در استان تهران در سالهای 1355، 1365، 1375 و 1385 بترتیب 388، 525، 654 و 829 نفر در کیلومتر مربع بوده که نشان دهنده روند صعودی افزایش جمعیت در استان تهران است.
بررسی روند تغییرات تراکم جمعیت در شهرستانهای استان نشان می دهد که در شهرستانهای بهارستان، تهران و قدس بیشترین افزایش میزان تراکم را داشته ایم. بر اساس نتایج سرشماری 1395 میزان ترکم جمعیت در شهرستان بهارستان 8380 نفر در کیلومتر مربع بوده است. در شهر تهران هم میزان تراکم بیش از 6800 نفر در کیلومتر مربع است.

*از سال 90 تا 95 تعداد 844 هزار نفر به تهران مهاجرت کردند

تمرکز فعالیت ها و فضای کسب و کار در استان تهران موجب سوگیری تحرک مکانی (مهاجرت) به این استان شده و در صورت بررسی شاخص های اقتصادی مجموعه شهری تهران می توان گفت این مجموعه شهری هنوز مهم ترین مقصد مهاجرت های کشور است. نتایج سرشماری 95 نشان می دهد از آبان ماه سال 1390 تا آبان 1395، 844.925 نفر به استان تهران وارد و یا در داخل استان جابه جا شده اند. که محل اقامتِ قبلیِ 2/61 درصد از آن ها سایر استان های کشور بوده است.

استقرار مراکز آموزش عالی اصلی کشور، وجود بیشترین کارخانه ها و فضاهای صنعتی کارگاهی، وجود بیشترین عرصه فضاهای حاشیه نشینی در ایران و تنوع زیاد گروه های مختلف شغلی از مهم ترین شاخصه های تحولات جمعیتی استان تهران طی سالیان اخیر است.

ترکی اعلام کرد: بر اساس نتایج سرشماری 95، حدود 8/78 درصد از خانوارهای استان تهران در واحدهای آپارتمانی، 4/20 % در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می کنند. حدود 8/48 درصد از خانوارها مالک و حدود 5/43 درصد از آن ها اجاره نشین بوده اند.

انتهای پیام. /