امروز : یکشنبه 05 خرداد 1398

گفتگو مرکز اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور با نعمت اله ترکی؛

تحول در تهران با اجرای سه سند توسعه‌ای

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به بیان مهمترین اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه اشتغال، بهداشت و توسعه استان پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران/مركز ‌اطلاع‌رسانی،‌ روابط‌عمومی و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور/ در سال ۹۶ و نيمه دوم سال ۹۵، در بخش شاخص هاي توسعه‌اي، امور زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي تحول خوبي در استان تهران انجام گرفت. فعاليت هايي هم براي عدم توسعه يافتگي ايجاد شد كه اثر گذار بوده است. تحول به اين معنا كه در كنار انجام وظايف قانوني، اقدام‌هاي مهمي براي توسعه استان تهران انجام گرفت. در بخش شهرستان هاي استان تهران نيز با توجه به جمعيت ۵/۵ ميليون نفري شهرستان هاي استان تهران كه معادل ۸ استان كشور محسوب مي‌شود، از لحاظ امكانات و شاخص هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنايي تا سال ۹۴ و نيمه اول ۹۵ در پايين ترين رتبه قرار داشت. پيش از اين، استان تهران در قالب شهر تهران ديده مي‌شد اما با رويكرد تحول و توسعه به سمت شهرستان ها رفتيم. نتيجه آن هم سفرهاي رئيس جمهوري به شهرستان هاي غرب، جنوب غرب و جنوب و  تصويب ۱۸۵۰ ميليارد تومان با۵۰ مصوبه اصلي بود. كه تاكنون بيش از ۷۰ درصد اعتباران مصوب شده در اين سفرها پرداخت شده است. نعمت‌الله تركي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران با بيان اين مطالب در اين گفت‌گو به مهمترين اقدامات انجام گرفته در اين سازمان در حوزه‌هاي اشتغال، بهداشت و درمان و توسعه استان تهران  پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد:

لطفا در ابتدا به مهم‌ترين اقدام‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در سال گذشته اشاره‌اي داشته باشيد؟

در سال ۹۶ كار تهيه سه سند توسعه‌اي با عناوين سند استان تهران، سند آمايش و سند توسعه روستا را  آغاز كرديم  و مقرر شد تا در سال ۹۷ با اجرا و عملياتي شدن اين اسناد، آنهارا پايش و رصد كنيم. همچنين كارگروه آمايش، با سفر به ۱۳ شهرستان استان مهمترين بخش‌هاي توسعه‌اي از منظر آمايش سرزميني را بررسي و اقدام به تهيه سند كرد. به عبارت بهتر بايد گفت كه تمام  برنامه‌هاي توسعه‌اي استان، تلفيقي از برنامه ششم توسعه كشور است و در سال ۹۷ استان تهران با برنامه‌هاي اسناد توسعه‌اي حركت مي‌كند.

دومين سند، سند توسعه استان تهران است كه تمام بخش هاي توسعه‌اي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، براساس معيارها و سرانه جمعيتي در آن درنظر گرفته  شده است. در مجموع تا‌كنون ۱۳ سند توسعه شهرستان هاي استان تهران تدوين شده است و از سال ۹۷ مبناي كار و برنامه‌ريزي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران، نقشه راهي است كه در سند توسعه و بودجه‌ريزي عملكردي ترسيم شده است.

كار بودجه‌ريزي عملياتي كه براي نخستين مرتبه در كشور براي شفاف سازي هزينه هاي دستگاه هاي دولتي انجام گرفت،‌ به كجا انجاميد و در چه مرحله‌اي است؟

از دهه ۶۰ تا كنون با يك نظام بودجه‌ريزي سنتي كار كرده‌ايم. اگر چه توانستيم رضايتمندي دستگاه‌هاي اجرايي را در بودجه جاري و عمراني به دست آوريم، اما بازخوردهاي چندان خوبي نداشت. پس از سال ها در سال ۹۶ تصميم گرفته شد تا نظام بودجه‌ريزي از سال ۹۷ به شكل جديد و مبتني بر عملكرد و خدمات هر دستگاه استقرار يابد كه نخستين ويژگي آن اصلاح ساختار است. به عقيده من بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد، اقدام بزرگي در حوزه برنامه‌ريزي و بودجه كشور به شمار مي‌آيد كه دولت تدبير و اميد با شجاعت آن را عملياتي كرد.

هم‌اكنون كار انعقاد تفاهم نامه بودجه‌ريزي عملياتي در سراسر استان ها آغاز شده است. همچنين در‌پي  چند جلسه مشترك امور برنامه‌ريزي، نظارت، و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، فرم‌هاي موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي متناسب با اجراي نظام بودجه‌‌يزي مبتني بر عملكرد ادارات كل استان ها طراحي و نهايي شد .مبادله موافتنامه هزينه اي مربوط به ۲۶ دستگاه اجرايي از سراسر استان ها (دستگاه هايي كه از دولت بودجه مي گيرند) است. در اين طرح، قيمت تمام شده براي ۸۸۰ خدمت محاسبه و ۸۲۲۶ واحد مجري و ۵۲۷ مركز فعاليت شناسايي شدند.


با توجه به اهميت موضوع مهم اشتغال در كشور، تاكنون در سازمان مديريت استان تهران چه اقداماتي در اين خصوص  انجام شده و در سال ۹۷ چه فعاليت‌هايي قرار است عملياتي شود؟

همان‌طور كه مطلع ‌هستيد، مهمترين بخش اقتصاد، توليد و ايجاد اشتغال است، طي سال گذشته بيش از ۸۰ هزار فرصت شغلي در استان تهران ايجاد شد، درحالي كه سهم توليد اشتغال استان ۷۵ هزار فرصت بود كه ما بيش از اين تعداد را محقق كرديم. در سال ۹۷ هم طبق برنامه بايد ۱۳۲ هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم. بنابراين تا تيرماه سال ۹۷ سقف و رقم ما از ۱۲۶ هزار فرصت شغلي هم بيشتر مي‌شود، از اين ارقام براي ۶۷ روستا توسعه و اشتغال در نظر گرفته شده است.  همچنين تا پايان برنامه ششم توسعه مقرر شده در بخش توسعه و اشتغال، براي ۳۴۰ روستا، سندي راهبردي تهيه شود تا بتواند مشكلات موجود در استان را حل كند.

موضوع آبرساني به روستاهاي استان تهران به كجا رسيد؟

ما  تنها استاني هستيم كه آبرساني سيار نداريم. حدود ۵۰۰۰ ميليارد تومان در توسعه روستايي براي سالهاي ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ هزينه شده و هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه چهره روستاها تغيير كرده و مهاجرت از شهر به روستا بيشتر شده است. در حال حاضر ۸۱۷ روستاي پايتخت از  آب شرب سالم و بهداشتي بهره‌مند هستند.  همچنين آبرساني از سد ماملو و تصفيه‌خانه هاي هفتم و هشتم تهران و همينطور آبرساني به غرب تهران طي ۵ سال آينده با مشاركت ۷۰ درصد بخش خصوصي و ۳۰ درصدي دولت محقق مي‌شود.

در رابطه با سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز هست، تا كنون در استان تهران چه اقداماتي انجام گرفته است؟

در سال ۹۶، ۲۰۵ پروژه در بخش هاي مختلف صنعت، معدن، تجارت، كشاورزي و خدمات، گردشگري و .. تعريف كرديم كه بيش از ۹۷ درصدآنها محقق شده است. طبق اين برنامه كاري در حوزه كشاورزي آبياري نوين ۱۰ هزار هكتار زمين هاي كشاورزي را هدف‌گذاري كرديم كه بي‌سابقه است، اين برنامه معادل تمام فعاليت هاي چند سال گذشته در حوزه آبياري تحت فشار است.

اشاره‌اي هم به فعاليت‌هايي انجام گرفته در حوزه حمل و نقل و حل مساله ترافيك در تهران داشته‌ باشيد؟

با ايجاد و توسعه حمل و نقل عمومي، قطار شهري كمك بزرگي به كاهش حجم ترافيك تهران و آلودگي هوا كرده است. در كارگروه مشترك هواي پاك كه تاكنون ۱۴ جلسه از آن تشكيل شده است وظايف و برنامه هاي هر كدام از دستگاه ها مشخص شده كه از ابتداي سال ۹۷ اجرايي شده‌اند. قطار حومه تهران، قرچك، پيشوا، ورامين، به شكل رفت و برگشت راه افتاده و هر ۱۵ دقيقه يك قطار در ايستگاه توقف دارد.. همچنين قطار حومه اي تهران به پرديس و تهران به پاكدشت هم در دستوركار قرار گرفته و در سال ۹۷ به نتيجه مي‌رسد.

در  سال‌جاري مهمترين اقدامات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران‌ در حوزه بهداشت و درمان چيست؟

با توجه به اينكه در بودجه ۹۷ اعتبارات خوبي در حوزه بهداشت و درمان به ويژه براي ساخت بيمارستان‌ها در نظر گرفته شده، قرار است ۱۲ بيمارستان جايگزين ۱۲ بيمارستان فرسوده استان تهران شود، از جمله؛ بيمارستان فوق تخصصي سوانح سوختگي كه در منطقه ۲۲ ساخته مي‌شود. لازم به ذكر است كه پيشرفت فيزيكي اين بيمارستان‌ها تاكنون بيش از ۶۰ درصد بوده است. 

لینک خبر

انتهای پیام./