امروز : یکشنبه 31 تیر 1397

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان در شهر قدس

بیست و دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ب مشترک با کمیته برنامه ریزی شهر قدس به ریاست استاندار در شهر قدس برگزار شد.